KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu açıklama, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince, veri sorumlusu sıfatıyla Serka Turizm ve Ticaret AŞ (Şirket) tarafından sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişebilirsiniz.

Kanun kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı; Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri;

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir: ∙ Kimlik Bilgileri (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport üzerinde yer alan bilgiler gibi) ∙ İletişim Bilgileri (Adres, e-posta adresi, telefon numarası, KEP adresi vb.)

 • Konum Bilgileri
 • Çalışan Özlük Bilgileri (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme bilgileri, izin bilgileri vb.) ∙ Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.) ∙ Müşteri İşlem Bilgileri (Ürün ve hizmet sunumuna yönelik kayıtlar, talepler, talimatlar vb.) ∙ Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb.)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.) ∙ Risk Yönetimi (yetki belgesi, imza örneği, ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)
 • Finansal Bilgiler (bilanço, finansal performans, banka hesap bilgileri vb.)
 • Mesleki Deneyim Bilgileri (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitimler, sertifikalar vb.) ∙ Pazarlama Bilgileri (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 • Görsel/İşitsel Bilgiler
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (Sabıka kaydı; sağlık bilgileri; dini aidiyet; ceza mahkûmiyeti bilgileri; ırk Verisi; sendika/dernek üyelik bilgileri; parmak izi tanıma, avuç içi tarama, el geometrisi tanıma, iris tanıma, yüz tanıma, retina tanıma, DNA tanıma yöntemleri ile elde edilen biyometrik veriler)
 • Diğer Bilgiler (Şirkete ait araçların kullanımına ilişkin bilgiler, araç takip sistemi verileri; trafik cezaları, kaza tutanakları, iş kazası bildirimleri, araç zimmet belgeleri, vb.)

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, işlenme amacının gerektirdiği ve faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz 3.kişilere/kuruluşlar tarafından veya tarafınızdan iletilen bilgi ve belgeler ve benzeri kanallarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 (1) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden; 5(2) maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen durumların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6(2) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden veya 6(3) maddesine uygun olarak Kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz Kanun’un 6(2) maddesi doğrultusunda açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir. Açık rızanız bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir:

∙ Şirketimizin idaresi ile faaliyetlerin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi;
∙ Sözleşme, ürün ve hizmet koşullarının ifası ile üstlenilen yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi;
∙ Hukuki yükümlülüklere uyum sağlanması;
∙ Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışa sunulması;
∙ Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişimin sağlanması; ∙ İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin yürütülmesi;
∙ Bilgi güvenliği ve iş sürekliliği süreçlerinin planlanması ve uygulanması;
∙ Şirket’in, personelin, müşterilerin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
∙ Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi;
∙ İletişim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi;
∙ Çalışan ve müşteri memnuniyeti yönetimi;
∙ Finans, muhasebe ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi;
∙ Organizasyon ve etkinlik yönetimi;
∙ Denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin icrası ile kalite kontrol sürecinin yürütülmesi;
∙ Şirket içi/dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; ∙ Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürü ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
∙ Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ile şirket yerleşkesi ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması;
∙ Hukuki süreçlerin takibi;
∙ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaçlar, kapsam ve faaliyetleri dışında hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer verilmiştir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen süreç̧ ve amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla açık rızanıza istinaden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5 (2) maddesinde ve bu metnin 2. maddesinde yer verilen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, şirket yetkililerine, Grup Şirketlerine/ hissedarlarına/ yetkililerine, işlenme amacının gerektirdiği ve faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz 3.kişilere/kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilmektedir:

∙ Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde bilgi-belge talebinin karşılanması;
∙ Şirketler hukuku, ticari faaliyetler, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi;
∙ Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, uygulanması ve yönetimi; izleme, risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi;
∙ Grup şirketlerinin de katılımını gerektiren süreçlerin, ticari faaliyetlerin ve müşteri şikâyet/dava süreçlerinin yürütülmesi;
∙ Dış kaynaklı olarak temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi, destek, denetim ve danışmanlık hizmeti alınması;
∙ İş ortaklığının kurulma amaçlarının ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi.


Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılmasına ilişkin detaylı bilgilere “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

∙ İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep edebilir;
∙ Kanun’a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir; ∙ Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir;
∙ Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir; ∙ Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir;
∙ Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir;
∙ Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Kanun’un uygulanması ile ilgili haklarınızı kullanmak için Şirketimize “Veri Sahibi Başvuru Formu ”nu doldurarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan duyurulacaktır.
∙ Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Merkez Mah.Küdür Cad. no:81 YALIKAVAK / BODRUM / MUĞLA adresine iletilmesi. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e) Talep konusu bulunması zorunludur.

6. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken süre kadar saklanır işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler dolduğunda, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Şirketimiz organizasyonu içerisinde veya Şirketimizden aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmiş olması için; bu verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 3 yıl saklanır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI

Şirketimiz Kanun kapsamında uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Verilerinizin doğru olmaması veya herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

SERKA TURİZM VE TİCARET AŞ
ADRES :
MERSİS NO :
TİCARET SİCİL NO : 398853-0
VERGİ DAİRESİ : BEŞİKTAŞ
VERGİ NUMARASI : 76300114277
TELEFON NO :0252 285 47 75
E-POSTA ADRESİ : info@xuma.com.tr